Regulamin Konkursu
 
1. Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. 1.1 Serwis – Platforma Aktywności Obywatelskiej, serwis internetowy stanowiący własność Fundacji, znajdujący się pod adresem: http://aktywnimieszkancy.org, którego celem jest wspieranie Projektów z zakresu przestrzeni miejskiej na terenie miasta Tarnowa. Serwis został zrealizowany w ramach projektu pod nazwą: "Aktywni Mieszkańcy na rzecz kształtowania przestrzeni" współfinansowanego ze środków Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich;
 2. 1.2 Fundacja – Fundacja Nowe Technologie z siedzibą w Tarnowie przy ul. Słowackiego 12, 33-100 Tarnów, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000307391, posiadająca nr NIP: 8733171397, REGON: 120710533;
 3. 1.3 Regulamin – niniejszy regulamin dostępny na stronie  http://aktywnimieszkancy.org/regulamin-konkursowy.html lub po przejściu do zakładki: Regulamin Konkursowy znajdującej się na dole strony głównej Serwisu;
 4. 1.4 Regulamin Serwisu – regulamin funkcjonowania Serwisu dostępny na stronie  http://aktywnimieszkancy.org/regulamin lub po przejściu do zakładki: Regulamin Serwisu znajdującej się na dole strony głównej Serwisu;
 5. 1.5 Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca miejsce zamieszkania bądź zameldowania w Tarnowie albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca siedzibę lub odział na terenie Tarnowa; która zawarła Umowę z Fundacją;
 6. 1.6 Lider lub Lider Projektu – NGO albo Osoba prywatna, która zamieszcza w Serwisie swój Projekt;
 7. 1.7 Wsparcie – pomoc deklarowana i udzielana przez Użytkownika poprzez Serwis na rzecz danego Projektu;
 8. 1.8 Projekt – inicjatywa z zakresu zmian przestrzeni Miasta Tarnowa tworzona przez Użytkownika, której może zostać udzielane Wsparcie przez Użytkowników i która może uczestniczyć w Konkursie;
 9. 1.9 Umowa – umowa zawierana pomiędzy Fundacją, a Liderem Projektu o uczestnictwo w Konkursie. Umowa zawierana jest wyłącznie w języku polskim;
 10. 1.10 Konto – indywidualne konto Użytkownika w Serwisie, umożliwiające korzystanie z funkcjonalności Serwisu, do którego Użytkownik ma dostęp za pomocą loginu oraz hasła;
 11. 1.11 Konkurs – konkurs Projektów organizowany przez Fundację uregulowany niniejszym Regulaminem, w ramach którego wybrane Projekty mogą otrzymać dodatkowe wsparcie w postaci Nagród;
 12. 1.12 Dane – dane Użytkownika, w tym dane osobowe przetwarzane w celu realizacji Umowy;
 13. 1.13 Zwycięski Projekt – Projekt, który został zgodnie z Regulaminem wybrany do otrzymania Nagrody;
 14. 1.14 NGO – Użytkownik, działający w formie fundacji lub stowarzyszenia, będący organizacją pozarządową;
 15. 1.15 Firma – Użytkownik prowadzący działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej lub spółki prawa handlowego;
 16. 1.16 Osoba prywatna – Użytkownik będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;
 17. 1.17 Nagroda – wsparcie udzielane przez Fundację w formie rzeczowej Liderowi Projektu w celu realizacji Projektu. Nagroda może również przyjąć formę Vouchera;
 18. 1.18 Głosy – głosy oddawane przez Użytkowników na Projekty poprzez Serwis;
 19. 1.19 Jury –komisja konkursowa, decydująca o podziale Nagród;
 20. 1.20 Voucher – posiadający termin ważności: kupon o określonej wartości upoważniający Lidera do uzyskania od Fundacji zwrotu części kosztów realizacji Projektu, bądź
  kupon upoważniający do zakupu towarów danej wartości u określonego przedsiębiorcy (np. składzie budowlanym).
 
2. Postanowienia ogólne
 1. 2.1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie organizowanym przez Fundację poprzez Serwis znajdujący się pod adresem: http://aktywnimieszkancy.org oraz warunki oddawania Głosów na Projekty.
 2. 2.2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. 2.3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie ma Regulamin Serwisu.
 4. 2.4. Wszystkie osoby korzystające z Serwisu mogą w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu poprzez przejście do zakładki „Regulamin Konkursowy” widocznej na dole strony głównej Serwisu – http://aktywnimieszkancy.org. Regulamin może zostać pobrany w formie pliku PDF oraz wydrukowany.
 5. 2.5. Umożliwienie przez Fundację uczestnictwa w Konkursie jest usługą świadczoną za pośrednictwem Serwisu (drogą elektroniczną) jedynie dla zarejestrowanych Użytkowników, w oparciu o Regulamin oraz Regulamin Serwisu.
 6. 2.6. Zgłaszanie Projektów jest uregulowane w Regulaminie Serwisu.
 7. 2.7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieobowiązkowe. Możliwe jest zgłoszenie Projektu nieuczestniczącego w Konkursie.
 8. 2.8. Projekty mogą być zgłaszane przez Osoby Prywatne i NGO. Jeden Użytkownik może zgłosić maksymalnie jeden Projekt, który bierze udział w Konkursie.
 9. 2.9. Zaznaczenie podczas procedury zgłaszania Projektu pola wyboru (tzw. „checkboxa”), że zgłaszany Projekt ma uczestniczyć w Konkursie oraz akceptacja Regulaminu Konkursu są równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli Lidera Projektu o wzięciu udziału w Konkursie.
 10. 2.10. Skuteczne w myśl Regulaminu Serwisu zgłoszenie Projektu oraz spełnienie wymagań, o których mowa w pkt. 2.9 powyżej, jest równoznaczne z zawarciem przez Fundację z Liderem Projektu Umowy o uczestnictwo w Konkursie.
 11. 2.11. Umowa pomiędzy Użytkownikiem, a Fundacją zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2015 r. z zastrzeżeniem, że po tym terminie w mocy pozostają postanowienia dotyczące realizacji Projektów oraz rozliczeń.
 12. 2.12. Fundacja nie pobiera od Użytkownika żadnych opłat za uczestnictwo w Konkursie.
 13. 2.13. Realizacja Projektów ma nastąpić najpóźniej do 30 września 2016 r.
 
3. Uczestnictwo w Konkursie
 1. 3.1. Konkurs składa się z czterech następujących po sobie etapów:
  1. 3.1.1. na 1. etapie Użytkownicy zgłaszają Projekty do Konkursu, co jest możliwe od dnia 12 sierpnia 2015 r. do dnia 30 września 2015 r.
  2. 3.1.2. na 2. etapie NGO i Osoby Prywatne oddają poprzez Serwis Głosy na wybrane przez siebie Projekty biorące udział w Konkursie, co jest możliwe od 5 października 2015 r. do 18 października 2015 r.
  3. 3.1.3. na 3. etapie Fundacja, spośród Projektów biorących udział w Konkursie odrzuci te niespełniające warunków formalnych, o których mowa w pkt. 3.2 poniżej,
  4. 3.1.4. na 4. etapie Jury rozdzieli środki finansowe, o których mowa w pkt. 4.1 Regulaminu, pomiędzy Liderów 7 (siedmiu) Projektów z największą liczbą Głosów (z zastrzeżeniem pkt. 4.10.). Jeśli na ostatnim nagradzanym miejscu znajdują się Projekty z równą liczbą Głosów – każdy z tych Projektów jest Projektem Zwycięskim. Procedura rozdzielania środków finansowych opisana jest w pkt. 4. poniżej.
 2. 3.2. Aby Projekt został zakwalifikowany do 4. etapu Konkursu, a tym samym miał szansę stać się Zwycięskim Projektem, muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:
  1. 3.2.1. Projekt ma wymiar powszechny w skali Tarnowa tj. dotyczy miejsc lub wydarzeń dostępnych dla ogółu mieszkańców;
  2. 3.2.2. w czasie trwania 1. i 2. etapu Konkursu co najmniej 5 Uczestników musi zadeklarować lub udzielić Wsparcia Projektowi;
  3. 3.2.3. do końca trwania 2. etapu Konkursu muszą zostać uzyskane zadeklarowane przez Lidera Projektu decyzje właściwych organów lub, jeśli nie jest to możliwe, Lider udokumentował złożenie wszystkich wniosków potrzebnych do uzyskania decyzji lub rozpoczęcie stosownych procedur administracyjnych. Zdanie poprzedzające nie stosuje się do dotyczących osoby fizycznej orzeczeń, wydanych w postępowaniu administracyjnym (takich jak np. decyzje administracyjne i postanowienia wydane przez organy administracji publicznej) - ponieważ Fundacja nie przetwarza tego rodzaju danych osobowych.
  4. 3.2.4. do końca trwania 2. etapu Konkursu Projekt uzyska, w wyniku Wsparcia Użytkowników, co najmniej 25% kwoty niezbędnej do realizacji Projektu, wskazanej na podstronie danego Projektu.
 3. 3.3. Każdy Użytkownik będący Osobą prywatną lub NGO dysponuje 10 Głosami, które może oddać na wybrane przez siebie Projekty.
 4. 3.4. Użytkownik, który zamierza oddać Głosy na więcej niż jeden Projekt może w dowolnej proporcji podzielić Głosy, którymi dysponuje (np. jednemu Projektowi przekazać 5 Głosów, drugiemu 3 Głosy, a trzeciemu 2 Głosy).
 5. 3.5. Użytkownik nie musi wykorzystywać wszystkich 10 Głosów.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu
 1. 4.1. Łączna wartość Nagród wynosi 35.000 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych).
 2. 4.2. W celu wyłonienia Projektów, które otrzymają Nagrody, Fundacja powoła trzyosobowe Jury, w którego skład wejdą osoby z wewnątrz struktur Fundacji.
 3. 4.3. Jury podda Projekty ocenie pod kątem kryteriów:
  1. 4.3.1. wsparcie istotnych potrzeb społeczności lokalnej;
  2. 4.3.2. wielkość inwestycji, której dotyczy Projekt;
  3. 4.3.3. realność realizacji Projektu zgodnie z zamierzeniem Lidera;
  4. 4.3.4. kwota brakująca do jego realizacji;
  5. 4.3.5. zaawansowania procesu uzyskiwania zgód i decyzji potrzebnych do realizacji Projektu, przy czym kryterium to nie obejmuje oceny dotyczących osoby fizycznej orzeczeń, wydanych w postępowaniu administracyjnym (takich jak np. decyzje administracyjne i postanowienia wydane przez organy administracji publicznej) - ponieważ Fundacja nie przetwarza tego rodzaju danych osobowych.
 4. 4.4. Nagrody będą wydawane Liderom w formie rzeczowego wsparcia realizacji Projektu. Nagroda może również przyjąć formę Vouchera. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
 5. 4.5. Liderom Zwycięskich Projektów nie przysługuje prawo do wyboru Nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody.
 6. 4.6. Wyniki 2. etapu Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej w dniu 19 października 2015 roku w Serwisie.
 7. 4.7. Wyniki 3. etapu Konkursu (wyłonienie Zwycięskich Projektów) będą ogłaszane najpóźniej w dniu 26 października 2015 roku w Serwisie.
 8. 4.8. Wyniki 4. etapu Konkursu (a zarazem ostateczne wyniki Konkursu) będą ogłaszane najpóźniej w dniu 06 listopada 2015 roku w Serwisie.
 9. 4.9. Liderzy Zwycięskich Projektów zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną lub telefonicznie w terminie 3 (trzech) dni od daty ogłoszenia ostatecznych wyników Konkursu.
 10. 4.10. Jeśli po ogłoszeniu wyników 4. etapu Konkursu, okaże się, że ze względu na specyfikę Zwycięskich Projektów, nie mogła zostać wykorzystania cała kwota przeznaczona na Nagrody (wskazana w pkt. 4.1. powyżej), Jury może wyjątkowo nagrodzić, zgodnie z postanowieniami pkt. 4. Regulaminu, Projekty, które przeszły pomyślnie etap 3. Konkursu i uzyskały kolejno największą liczbę Głosów oraz spełniają warunki formalne określone w pkt. 3.2. Regulaminu.
 11. 4.11. Szczegółowe miejsca oraz terminy i zasady wydania poszczególnych Nagród, jak również ewentualnie miejsca i terminy wykonania świadczeń z nich wynikających zostaną uzgodnione indywidualnie przez Fundację z Liderami Zwycięskich Projektów po zakończeniu 4. etapu Konkursu.
 12. 4.12. Nagrody zostaną wydane Liderom Zwycięskich Projektów zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi. Dlatego też wartość Nagród może zostać stosownie obniżona w celu odprowadzenia należnego podatku.
 13. 4.13. Celem uniknięcia wątpliwości zastrzega się, iż Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykonania ani też za samo wykonanie Projektów przez Liderów.
5. Warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną
 1. 5.1. Dla prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym Fundacji, system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. 5.1.1. zapewniać dostęp do sieci Internet;
  2. 5.1.2. posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta;
  3. 5.1.3. przeglądarka internetowa musi mieć uruchomioną obsługę Java Script i Cookies;
  4. 5.1.4. posiadać minimalną rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli, przy czym zalecana rozdzielczość ekranu to 1280x800 pikseli.
 2. 5.2. Zakazane jest, w ramach korzystania z Serwisu dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich, lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta). W szczególności zakazane jest:
  1. 5.2.1. propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;
  2. 5.2.2. zamieszczanie treści wulgarnych, lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;
  3. 5.2.3. zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownego upoważnienia;
  4. 5.2.4. dostarczanie szkodliwego oprogramowania;
  5. 5.2.5. zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, lub substancji psychoaktywnych, lub propagujących nadużywanie alkoholu;
  6. 5.2.6. działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej.
  7. 5.2.7. zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Fundacji lub osób trzecich;
  8. 5.2.8. zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających ww. treści.
 3. 5.3. Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do Serwisu jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, próby łamania zabezpieczeń i działalność o charakterze hakerskim jak również posiadanie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta.
 4. 5.4. Celem uczynienia zadość wymogom ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Fundacja niniejszym informuje, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające z Internetu zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.
 5. 5.5. Fundacja wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca ze Serwisu pliki „cookies”, tj. mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu Użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.
 6. 5.6. Fundacja zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych usług regulaminów odrębnych od niniejszego.
 
 
6. Tryb postępowania reklamacyjnego
 1. 6.1. Użytkownicy mogą zgłaszać ewentualne nieprawidłowości lub reklamacje związane z Konkursem poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie: http://aktywnimieszkancy.org/kontakt.html.
 2. 6.2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. 6.2.1. oznaczenie osoby reklamującej, ze wskazaniem niezbędnych danych identyfikujących Konto Użytkownika, w tym adresu mailowego (nie należy przesyłać hasła);
  2. 6.2.2. oznaczenie czego dotyczy reklamacja i wyczerpujące wskazanie na czym polega nieprawidłowość.
 3. 6.3. W przypadku braku wymaganych informacji, Fundacja wezwie reklamującego do ich uzupełnienia.
 4. 6.4. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Fundacja może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.
 5. 6.5. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni roboczych od otrzymania przez Fundację reklamacji zawierającej wszystkie niezbędne dane. O rozpatrzeniu reklamacji Fundacja niezwłocznie poinformuje reklamującego pocztą elektroniczną.
7. Polityka prywatności
 1. 7.1. Fundacja przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników. Fundacja respektując ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych Danych. W szczególności Fundacja zabezpiecza Dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Fundacja sprawuje permanentną kontrolę nad procesem przetwarzania Danych oraz limituje dostęp do Danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Serwisu. W ramach wdrożonej Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Fundacja informuje o następujących zasadach dotyczących ochrony Danych Użytkowników:
  1. 7.1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych przez Fundację jest Fundacja Nowe Technologie z siedzibą w Tarnowie przy ul. Słowackiego 12, 33-100 Tarnów, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000307391, posiadająca nr NIP: 8733171397, REGON: 120710533;
  2. 7.1.2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2014r., poz. 1182 z późn. zm.);
  3. 7.1.3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie zgody samych Użytkowników bądź na podstawie ustawowych upoważnień zezwalających na przetwarzanie danych w celu realizacji i rozliczenia usług świadczonych przez Fundację, jak też dla osiągnięcia innych prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Fundację i odbiorców danych, przy czym przetwarzanie nie narusza praw i wolności Użytkowników.
  4. 7.1.4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych Fundacji jest dobrowolne, niemniej jednak podanie niektórych danych jest warunkiem zawarcia Umowy z Fundacją.
  5. 7.1.5. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
  6. 7.1.6. Fundacja nie przetwarza żadnych danych wrażliwych Użytkowników.
  7. 7.1.7. Użytkownicy mają prawo do:
   1. 7.1.7.1. poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych,
   2. 7.1.7.2. żądania usunięcia swoich danych osobowych,
   3. 7.1.7.3. zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych.
  8. 7.1.8. W powyższych celach Użytkownicy mogą skorzystać z właściwych zakładek dostępnych w ramach Serwisu, bądź przesłać stosowne żądanie na adres ul. Mickiewicza 1/7a, 33-100 Tarnów.
  9. 7.1.9. Fundacja udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych Użytkowników przesyłanych droga elektroniczną:
   1. 7.1.9.1. Szyfrowane połączenia SSL między systemem teleinformatycznym Użytkownika i serwerami Serwisu.
   2. 7.1.9.2. System informatyczny administratora zabezpieczony hasłem.
  10. 7.1.10. Fundacja wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją Serwisem. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
  11. 7.1.11. Fundacja stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy plików "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo uniemożliwia korzystanie z Serwisu.
8. Odstąpienie od umowy
 1. 8.1. Usunięcie Projektu z Serwisu będzie rozumiane jako odstąpienie przez Lidera od Umowy o uczestnictwo w Konkursie. Wówczas przyjmuje się, że Umowa o uczestnictwo w Konkursie nigdy nie została zawarta.
 2. 8.2. Użytkownik może odstąpić od Umowy z Fundacją bez podania przyczyn w trybie natychmiastowym w każdym czasie. Użytkownik odstępuje od Umowy poprzez usunięcie Projektu albo przez zgłoszenie pisemnie Fundacji (na adres ul. Mickiewicza 1/7a, 33-100 Tarnów) woli odstąpienia przy wykorzystaniu formularza stanowiącego załącznik do Regulaminu Konkursu. W tym ostatnim wypadku odstąpienie od Umowy następuje w chwili doręczenia Fundacji stosownego pisma.
9. Nota prawna
 1. 9.1. Serwis i Konkurs został przygotowany na zlecenie Fundacji w ramach projektu pod nazwą: "Aktywni Mieszkańcy na rzecz kształtowania przestrzeni" współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
 2. 9.2. Zawartość i struktura Serwisu chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów (również Regulaminu), jak również ich fragmentów oraz zdjęć, grafik, rysunków, map, planów i filmów w przypadkach innych niż wyraźnie dopuszczonych przez ustawę bez zgody Fundacji jest zabronione.
10. Postanowienia końcowe
 1. 10.1. Fundacja zastrzega sobie prawo podania do wiadomości publicznej informacji dotyczących przebiegu i wyników Konkursu.
 2. 10.2. Fundacja zastrzega sobie prawo przyjęcia od sponsorów lub darczyńców dodatkowych środków na realizację Projektów. Sposób dysponowania tymi środkami będzie zależny od ustaleń z konkretnymi sponsorami lub darczyńcami.
 3. 10.3. Fundacja zastrzega również prawo do przekazania Użytkownikom innych nagród niż przewidziane w Regulaminie (w szczególności drobnych nagród rzeczowych takich jak plecaki, książki itp.).
 4. 10.4. Środki i nagrody, o których mowa w ust. 10.2 i 10.3 powyżej nie będą podlegały procedurom Konkursowym,  sposób ich przekazania będzie ustalany indywidualnie.
 5. 10.5. Świadczenie usług drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu podlega prawu Rzeczpospolitej Polskiej, jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na którego terytorium Fundacja ma siedzibę.
 6. 10.6. Zasada z ustępu poprzedzającego nie ma zastosowania do ochrony praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.), baz danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, ze zm.) oraz własności przemysłowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410).
 7. 10.7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 05 października 2015 roku.