Regulamin Serwisu
- Platformy Aktywności Obywatelskiej -


 
1. Definicje
 
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1 Serwis – Platforma Aktywności Obywatelskiej, serwis internetowy stanowiący własność Fundacji, znajdujący się pod adresem: http://aktywnimieszkancy.org, którego celem jest wspieranie Projektów z zakresu przestrzeni miejskiej na terenie miasta Tarnowa. Serwis jest-realizowany w ramach projektu pod nazwą: "Aktywni Mieszkańcy na rzecz kształtowania przestrzeni" współfinansowanego ze środków Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich;

1.2 Fundacja – Fundacja Nowe Technologie z siedzibą w Tarnowie przy ul. Słowackiego 12, 33-100 Tarnów, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000307391, posiadająca nr NIP: 8733171397, REGON: 120710533;

 1.3 Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu dostępny na stronie http://aktywnimieszkancy.org/regulamin lub po przejściu do zakładki: Regulamin Portalu znajdującej się na dole strony głównej Serwisu;

1.4 Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca miejsce zamieszkania bądź zameldowania w Tarnowie albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca siedzibę lub odział na terenie Tarnowa; która zawarła Umowę z Fundacją;

1.5 Lider lub Lider Projektu – NGO albo Osoba prywatna, która zamieszcza w Serwisie swój Projekt;

1.6 Wspierający – każdy Użytkownik, który zadeklarował Wsparcie Projektu; 

1.7 Wsparcie – pomoc deklarowana i udzielana przez Użytkownika na rzecz danego Projektu. Wsparcie Użytkownika udzielane Projektom będzie widoczne w jego Publicznym Profilu. Wsparcie może przybrać formę:
1.7.1. finansową – Użytkownik dokonuje płatności określonej kwoty pieniężnej na wydzielony rachunek bankowy, następnie, na warunkach określonych w Regulaminie, płatność jest przekazywana Liderowi Projektu na rachunek bankowy albo zwracana Użytkownikowi;
1.7.2. pracy – Użytkownik deklaruje pomoc poprzez własną pracę fizyczną; 
1.7.3. materiałów – Użytkownik deklaruje, że przekaże bezpośrednio Liderowi Projektu określone materiały niezbędne do wykonania Projektu;
1.7.4. know-how – Użytkownik deklaruje, jakim doświadczeniem lub know-how (wiedzą praktyczną) dysponuje i wesprze nimi Projekt;

1.8 Projekt – inicjatywa z zakresu zmian przestrzeni Miasta Tarnowa tworzona przez Użytkownika, której może zostać udzielane Wsparcie przez Użytkowników;

1.9 Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Fundację polegająca na zapewnieniu dostępu do funkcjonalności Serwisu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

1.10 Umowa – umowa o świadczenie Usługi, na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta, w momencie aktywacji Konta, pomiędzy Fundacją a Użytkownikiem. Umowa zawierana jest wyłącznie w języku polskim.

1.11 Konto – indywidualne konto Użytkownika w Serwisie, umożliwiające korzystanie z funkcjonalności Serwisu, do którego Użytkownik ma dostęp za pomocą loginu oraz hasła;

1.12 Konkurs – konkurs Projektów organizowany przez Fundację, w ramach którego wybrane projekty mogą otrzymać dodatkowe wparcie. Konkurs jest uregulowany odrębnym regulaminem;

1.13 Dane – dane Użytkownika, w tym dane osobowe przetwarzane w celu realizacji Umowy;

1.14 Kampania – okres w którym trwa akcja promocyjna mająca na celu uzyskanie Wsparcia danego Projektu oraz możliwe jest deklarowanie Wsparcia i udzielanie Wsparcia finansowego danemu Projektowi.

1.15 Profil Publiczny – Dane Użytkownika dostępne publicznie w Serwisie. Danymi tymi są (o ile Użytkownik podał je w Serwisie):
1.15.1. login,
1.15.2. awatar (mogący stanowić zdjęcie, logo lub logotyp Użytkownika),
1.15.3. Projekt, którego Liderem jest Użytkownik,
1.15.4. Wsparcie, które zadeklarował Użytkownik,
w odniesieniu do Firm i NGO są to również:
1.15.5. link do strony WWW,
1.15.6. adres,
1.15.7. NIP,
1.15.8. obszar działania.
 
1.16 Forum – forum internetowe służące Użytkownikom do dyskusji na tematy związane z Serwisem, Fundacją, Projektami, problemami i potrzebami Tarnowa oraz lokalną aktywnością obywatelską; 

1.17 Giełda ogłoszeń – miejsce w strukturze Serwisu, w którym Użytkownicy mogą zapoznać się z zapotrzebowaniem Projektów na Wsparcie inne niż finansowe;

1.18 Formularz – formularz elektroniczny, dostępny w Serwisie, który po kliknięciu w link „Rejestracja”, pozwala Użytkownikom na zawarcie Umowy z Fundacją;

1.19 Niepowodzenie Projektu – nieziszczenie się warunków wskazanych w pkt. 5. Regulaminu;

1.20 Sukces Projektu – ziszczenie się warunków wskazanych w pkt. 5. Regulaminu; 

1.21 NGO – Użytkownik, działający w m.in. formie fundacji lub stowarzyszenia, będący organizacją pozarządową;

1.22 Firma – Użytkownik prowadzący działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej lub spółki prawa handlowego;

 1.23 Osoba prywatna – Użytkownik będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalnościgospodarczej.

 
2. Postanowienia ogólne i Rejestracja
 
2.1. Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu znajdującego się pod adresem: http://aktywnimieszkancy.org.

2.2. Wszystkie osoby korzystające z Serwisu mogą w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu poprzez przejście do zakładki: „Regulamin Serwisu” widocznej na dole strony głównej Serwisu – http://aktywnimieszkancy.org. Regulamin również może zostać pobrany w formie pliku PDF oraz wydrukowany.

2.3. Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8. ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2.4. Fundacja świadczy za pośrednictwem Serwisu dla zarejestrowanych Użytkowników, w oparciu o Regulamin, Usługę korzystania z Konta posiadającego następujące funkcjonalności:
2.4.1. zgłaszanie Projektów;
2.4.2. udzielanie Wsparcia Projektom;
2.4.3. Forum i Giełdę ogłoszeń;
2.4.4. zmianę Danych Użytkownika.
 
2.5. Osoby niezarejestrowane mogą korzystać wyłącznie z funkcji informacyjnych Serwisu.

2.6. Fundacja w ramach Serwisu organizuje również Konkurs, którego zasady określa odrębny regulamin.

2.7. Aktywacja Konta przez Użytkownika jest tożsama z zawarciem z Fundacją Umowy o świadczenie Usługi. W celu jej zawarcia Użytkownik powinien wypełnić i przesłać Formularz dostępny w zakładce: „Rejestracja”, znajdującej na stronie głównej Serwisu a następnie kliknąć na przesłany pocztą elektroniczną link aktywacyjny. Przejście na wskazany w linku adres WWW powoduje zawarcie przez Użytkownika Umowy z Fundacją.

2.8. Skuteczne przesłanie Formularza wymaga w przypadku Osób prywatnych podania Danych Użytkownika takich jak:
2.8.1. nazwa użytkownika – login (pole obligatoryjne, minimalna ilość znaków 6);
2.8.2. imię i nazwisko (pole obligatoryjne, minimalna ilość znaków 3);
2.8.3. hasło (pole obligatoryjne, powinno składać się co najmniej z 8 znaków, zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne, zalecana zmiana co 30 dni);
2.8.4. powtórzenie hasła (pole obligatoryjne, powinno zawierać wpisane ponownie, poprawne hasło, o którym mowa w pkt. 2.8.3. powyżej);
2.8.5. adres e‐mail (pole obligatoryjne);
2.8.6. PESEL (pole nieobligatoryjne na etapie rejestracji);
2.8.7. numer telefonu (pole nieobligatoryjne na etapie rejestracji);
2.8.8. informacje o Użytkowniku – do 500 znaków (pole nieobligatoryjne na etapie rejestracji);
2.8.9. awatar (mogący stanowić zdjęcie Użytkownika – pole nieobligatoryjne na etapie rejestracji);
2.8.10. numer konta bankowego (pole nieobligatoryjne na etapie rejestracji).
 
2.9. Podanie niektórych powyższych danych może nastąpić poprzez kliknięcie, przez Użytkownika będącego Osobą prywatną, w przycisk „Zarejestruj się przez Facebook” albo „Zarejestruj się przez G+” i wyrażenie stosownych zgód wymaganych przez wybrany serwis społecznościowy.

2.10. Skuteczne przesłanie Formularza, w przypadku NGO i Firm, wymaga podania Danych Użytkownika takich jak:
2.10.1. nazwa lub firma (pole obligatoryjne);
2.10.2. imię i nazwisko osoby/osób upoważnionych do reprezentacji (pole obligatoryjne);
2.10.3. adres (pole nieobligatoryjne na etapie rejestracji);
2.10.4. hasło (pole obligatoryjne powinno składać się co najmniej z 8 znaków, zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne, zalecana zmiana co 30 dni);
2.10.5. powtórzenie hasła (pole obligatoryjne, powinno zawierać wpisane ponownie, poprawne hasło, o którym mowa w pkt. 2.10.4. powyżej);
2.10.6. NIP (pole nieobligatoryjne na etapie rejestracji);
2.10.7. REGON (pole nieobligatoryjne na etapie rejestracji);
2.10.8. adres e‐mail (pole obligatoryjne);
2.10.9. numer telefonu (pole nieobligatoryjne na etapie rejestracji);
2.10.10. adres strony WWW (pole nieobligatoryjne na etapie rejestracji);
2.10.11. informacje o podmiocie – do 500 znaków (pole nieobligatoryjne na etapie rejestracji);
2.10.12. awatar stanowiący logo lub logotyp podmiotu (pole nieobligatoryjne na etapie rejestracji);
2.10.13. rodzaj działalności (wybór możliwy z predefiniowanej listy – pole nieobligatoryjne na etapie rejestracji);
2.10.14. numer konta bankowego (pole nieobligatoryjne na etapie rejestracji).
 
2.11. Ponadto skuteczne przesłanie Formularza wymaga:
2.11.1. złożenia oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu;
2.11.2. złożenia oświadczenia o pełnoletniości;
2.11.3. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celu realizacji zadań Serwisu oraz przyjęcie do wiadomości, że część Danych Użytkownika będzie dostępne w Profilu Publicznym;
2.11.4. wyrażenia zgody na udostępnienie wskazanych w Regulaminie Danych Użytkownika w Profilu Publicznym oraz udostępnienia Danych, o których mowa w pkt. 4.14. Regulaminu, Liderowi Projektu, któremu Użytkownik udzieli lub zadeklaruje Wsparcie;
2.11.5. wyrażenia zgody na udostępnienie Danych Użytkownika do celów monitoringu i kontroli realizacji projektu na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; za pomocą umieszczonych w Formularzu pól wyboru (tzw. „checkboxów”).
 
2.12. Umowa pomiędzy Użytkownikiem, a Fundacją zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2015 r. z zastrzeżeniem, że realizacja Projektów, którym Wsparcia udzielił lub zadeklarował Użytkownik może następować po tym terminie. Wygaśnięcie Umowy nie wpływa na skuteczność Umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu pomiędzy Użytkownikami.

2.13. Po ustaniu bytu prawnego Umowy, Konto Użytkownika jest usuwane.

2.14. Fundacja nie pobiera od Użytkownika żadnych opłat za świadczoną na podstawie niniejszego Regulaminu Usługę, jedyne opłaty ponoszone przez Użytkownika mogą wynikać ze Wsparcia finansowego, którego zdecyduje się udzielić Projektowi (koszt mikropłatności). W takim przypadku Użytkownik będzie każdorazowo informowany o całości kosztów, które będzie zobowiązany ponieść w związku ze zlecaną przez niego operacją.
 
3. Zgłaszanie Projektów
 
3.1. Zgłaszanie Projektów jest możliwe od dnia 12 sierpnia 2015 r. do dnia 30 września 2015 r.

3.2. Realizacja Projektów ma nastąpić najpóźniej do 30 września 2016 r. 

3.3. Projekty mogą być zgłaszane przez Osoby Prywatne i NGO. Jeden Użytkownik może zgłosić maksymalnie jeden Projekt.

3.4. Zgłoszony Projekt zostanie automatycznie umieszczony w Serwisie. Tym niemniej, by Projekt został uznany za skutecznie zgłoszony, niezbędne jest uzyskanie przez Projekt akceptacji Fundacji. Decyzję w sprawie akceptacji Projektu Fundacja podejmuje w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od umieszczenia Projektu w Serwisie, a stosowna informacja zostaje umieszczona w Koncie Użytkownika zgłaszającego Projekt. W przypadku decyzji o odmowie akceptacji, Projekt jest usuwany z Serwisu. Fundacja może odmówić akceptacji, tylko w okolicznościach wskazanych w pkt. 3.9. poniżej. Wsparcie finansowe udzielone Projektowi, któremu odmówiono akceptacji jest zwracane Użytkownikom w ciągu 14 dni od usunięcia Projektu lub rozpatrzenia reklamacji Lidera dotyczącej odmowy akceptacji. 

3.5. Aby zgłosić Projekt, Użytkownik poprzez Konto wybiera opcję: „Dodaj projekt" oraz postępuje zgodnie z wytycznymi w Serwisie. 

3.6. Możliwość zgłaszania Projektów może zostać uzależniona od podania przez Użytkownika Danych oznaczonych jako nieobligatoryjne w pkt. 2.8. lub 2.10. Regulaminu.

3.7. Użytkownik zgłaszający Projekt zobowiązany jest podać:
3.7.1. tytuł Projektu (maksymalnie 100 znaków);
3.7.2. kategorię Projektu (wybór możliwy z predefiniowanej listy);
3.7.3. krótką informację, czego dotyczy Projekt (maksymalnie 500 znaków);
3.7.4. opis Projektu (maksymalnie 5.000 znaków);
3.7.5. wymagane do realizacji Projektu decyzje administracyjne lub inne dokumenty;
3.7.6. informację o sobie jako Liderze Projektu;
3.7.7. wsparcie jakiego oczekuje od Użytkowników w tym:
3.7.7.1. łącznej kwoty w PLN, wystarczającej do realizacji Projektu,
3.7.7.2. materiałów potrzebnych przy realizacji Projektu,
3.7.7.3. ewentualnej pracy, jaka będzie wymagana przy realizacji Projektu,
3.7.7.4. ewentualnego know-how przydatnego przy realizacji Projektu;
3.7.8. informacje o proponowanej Kampanii (maksymalnie 1.000 znaków);
3.7.9. datę rozpoczęcia i zakończenia Kampanii (przy czym data ta nie będzie faktycznie wcześniejsza niż akceptacja Projektu i nie będzie mogła być późniejsza niż 18 października 2015 r.);
3.7.10. datę zakończenia realizacji Projektu, przy założeniu, że do 31 grudnia 2015 r. Liderowi Projektu zostaną przekazane środki na jego realizację; 
3.7.11. link do pliku wideo o Projekcie umieszczonego np. w portalu typu YouTube (nieobligatoryjnie);
3.7.12. fotografie informacyjne, wizualizacje (nieobligatoryjnie);
3.7.13. czy Projekt ma brać udział w Konkursie – w przypadku udziału w Konkursie, w opisie Projektu Użytkownik powinien wskazać oczekiwany sposób, rodzaj i formę przeznaczenia ewentualnej nagrody w Konkursie, przekraczającej sumę, o której mowa w pkt. 3.7.8.1. powyżej.
 
3.8. Ponadto Użytkownik zgłaszający Projekt zobowiązany jest złożyć oświadczenie poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (tzw. „checkboxu”), że środki finansowe przekazane mu na realizację Projektu zostaną przeznaczone wyłącznie na realizację Projektu.

3.9. Fundacja odmawia akceptacji Projektu, jeżeli:
3.9.1. Projekt zawiera treści pornograficzne;
3.9.2. Projekt zawiera treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami;
3.9.3. Projekt zawiera treści niosące szczególne ryzyko wprowadzenia podziałów w społeczeństwie;
3.9.4. Projekt godzi w cel Fundacji budowania społeczeństwa obywatelskiego;
3.9.5. w związku ze szczególnymi wymogami prawnymi, niezbędnymi do wypełnienia w toku realizacji Projektu, oczywistym jest, że Użytkownik nie będzie w stanie ich dochować w wyznaczonych terminach;
3.9.6. celem realizacji Projektu jest finansowanie działalności gospodarczej;
3.9.7. celem realizacji Projektu jest finansowanie działalności niezgodnej z prawem;
3.9.8. Produkt lub jego Kampania narusza lub będzie naruszać prawa osób trzecich;
3.9.9. opis Projektu jest sporządzony w języku innym niż język polski lub jest niezrozumiały;
3.9.10. Projekt został złożony z naruszeniem Regulaminu.
 
3.10. Lider Projektu z chwilą rozpoczęcia Kampanii traci możliwość edytowania Projektu. Do dnia 30 września 2015 r. Lider może jedynie dodawać do Projektu aktualizacje, które będą publicznie widoczne na podstronie Serwisu dotyczącej Projektu. Do aktualizacji pkt. 3.9 powyżej. stosuje się odpowiednio.

3.11. Lider jest zobowiązany, niezwłocznie po wejściu w posiadanie stosownej dokumentacji dotyczącej starań o uzyskanie wymaganych do realizacji Projektu decyzji administracyjnych lub innych dokumentów, przesłać je w postaci skanów, jako aktualizację Projektu. Zdanie poprzedzające nie stosuje się do dotyczących osoby fizycznej orzeczeń, wydanych w postępowaniu administracyjnym (takich jak np. decyzje administracyjne i postanowienia wydane przez organy administracji publicznej) - ponieważ Fundacja nie przetwarza tego rodzaju danych osobowych. Zgłoszenie Projektu przez Lidera jest tożsame ze złożeniem wiążącej oferty realizacji Projektu przez Lidera w zdeklarowanym terminie.

3.12. Zgłoszenie Projektu przez Lidera jest tożsame ze złożeniem wiążącej oferty realizacji Projektu przez Lidera w zdeklarowanym terminie.

3.13. Oferta jest kierowana do wszystkich Użytkowników, którzy mogą ją przyjąć poprzez udzielenie lub zadeklarowanie Wsparcia, które stanowi przyjęcie oferty Lidera Projektu.

3.14. W razie Niepowodzenia Projektu Umowa ulega rozwiązaniu.. 

3.15. Stronami umowy są Lider Projektu, jako wykonawca, oraz Użytkownicy, którzy zadeklarowali lub udzielili Wsparcia.

3.16. Lider Projektu może, do 30 września2015 roku, usunąć Projekt z Serwisu, co będzie rozumiane jako wypowiedzenie w trybie natychmiastowym umowy, o której mowa w pkt. 3.12-3.15. powyżej. W takim przypadku udzielone Projektowi Wsparcie finansowe będzie zwracane Użytkownikom w ciągu 14 dni od usunięcia Projektu. 
 
4. Wspieranie Projektów

 
4.1. Każdy Użytkownik może, poprzez Serwis, udzielić Wsparcia Projektowi. Wsparcie może przybrać formę określoną w pkt. 1.7. Regulaminu.

4.2. Udzielenie Wsparcia finansowego dla Projektu jest tożsame z zawarciem z Liderem umowy o realizację Projektu w terminie określonym na stronie Projektu, na zasadach określonych w pkt. 3.12.-3.16. Regulaminu.

4.3. Udzielone Wsparcie finansowe zostaje tymczasowo umieszczone na wydzielonym nieoprocentowanym rachunku bankowym. Środki te, zgodnie z Regulaminem, zostaną następnie przelane na rachunek bankowy Lidera Projektu albo zwrócone Użytkownikom udzielającym Wsparcia finansowego. Fundacja nie jest uprawniona do jakiegokolwiek innego niż powyżej wskazane rozporządzania środkami przekazanymi
przez Użytkowników w ramach Wsparcia finansowego Projektów. 

4.4. Fundacja nie uzyskuje żadnego przychodu w związku udzielaniem przez Użytkownika Wsparcia.

4.5. W celu uzyskania możliwości udzielenia Wsparcia finansowego danemu Projektowi, Użytkownik może przy użyciu Konta uzupełnić Dane o numer swojego rachunku bankowego, który pozostaje niewidoczny dla innych Użytkowników, a może być pomocny przy ewentualnym zwrocie wpłaconych środków pieniężnych.

4.6. Aby udzielić Wsparcia finansowego Projektowi, Użytkownik wchodzi na odpowiednią podstronę Serwisu, określa kwotę, jaką chce wesprzeć Projekt i klika ikonę „Dotuję”. Następnie Użytkownik zostaje przekierowany automatycznie serwisu płatności internetowych: „transferuj.pl”.

4.7. Realizacja przelewów za pośrednictwem serwisu płatności internetowych: „transferuj.pl” zleconych przez Użytkownika w celu Wsparcia finansowego Projektu wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty na rzecz operatora: „transferuj.pl” stanowiącej 1,8% kwoty Wsparcia wybranej przez Użytkownika. W takim przypadku Użytkownik będzie każdorazowo, przez dokonaniem zapłaty, informowany o całkowitym koszcie, który będzie zobowiązany ponieść w związku ze zlecaną przez niego operacją.

4.8. Fundacja nie jest stroną umowy o dokonanie przelewu zawieranej pomiędzy Użytkownikiem udzielającym Wsparcia finansowego, a operatorem serwisu płatności internetowych: „transferuj.pl”.

4.9. Minimalna kwota, jaką Użytkownik może wesprzeć Projekt to 1 (jeden) złoty.

4.10. Maksymalna kwota, jaką Osoba prywatna może wesprzeć dany Projekt to 100 (sto) złotych.

4.11. Maksymalna kwota, jaka Firma lub NGO może wesprzeć Projekt to 500 (pięćset) złotych.

4.12. Aby zadeklarować dla danego Projektu Wsparcie pracy, materiałów lub know-how Użytkownik wchodzi na odpowiednią podstronę Serwisu i klika ikonę „Wspieraj” oraz zgodnie ze wskazówkami w Serwisie definiuje sposób, w jaki wesprze Projekt. Informacja o zadeklarowanym Wsparciu przesyłana jest do Lidera Projektu oraz publikowana na stronie Projektu.

4.13. Zadeklarowanie Wsparcia innego niż finansowe wiąże się z obowiązkiem Użytkownika stosownej partycypacji w realizacji Projektu we właściwym terminie.

4.14. Zadeklarowanie Wsparcia innego niż finansowe wiąże się z udostępnieniem, w celu realizacji Projektu, Liderowi Projektu Danych Użytkownika, innych niż dostępne w Profilu Publicznym, takich jak:
4.14.1. adres e-mail;
4.14.2. nr telefonu (jeśli został podany przez Użytkownika).
 
4.15. Jeśli Użytkownik udzielił Wsparcia lub polubił Projekt ma możliwość dodawania komentarzy na stronie tego Projektu.

 
5. Rozliczanie Projektów

5.1. Stan zgromadzonych środków finansowych na realizację danego Projektu jest widoczny publicznie na podstronie Serwisu dotyczącej Projektu, bez konieczności logowania, przez cały okres trwania Kampanii i jest przynajmniej raz dziennie aktualizowany.

5.2. Sukces Projektu następuje, gdy łącznie:
5.2.1. w trakcie trwania Kampanii zostaną uzyskane przez Lidera Projektu decyzje właściwych organów lub jednostek albo, jeśli nie jest to możliwe, Lider udokumentował złożenie wszystkich wniosków potrzebnych do uzyskania decyzji lub rozpoczęcie stosownych procedur administracyjnych. Zdanie poprzedzające nie stosuje się do dotyczących osoby fizycznej orzeczeń, wydanych w postępowaniu administracyjnym (takich jak np. decyzje administracyjne i postanowienia wydane przez organy administracji publicznej) - ponieważ Fundacja nie przetwarza tego rodzaju danych osobowych;
5.2.2. w okresie trwania Kampanii zostanie zebrane Wsparcie finansowe co najmniej równe kwocie o której mowa w pkt. 3.7.8.1. Regulaminu. W celu uniknięcia wątpliwości, Fundacja wskazuje, że zebranie do zakończenia Kampanii kwoty mniejszej niż 100% kwoty, o której mowa w pkt. 3.7.8.1. Regulaminu, zawsze skutkuje Porażką Projektu, niezależnie od faktu czy zebrano 1 % tej kwoty, czy 99% tej kwoty. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której Projekt zostaje nagrodzony w Konkursie – jeśli po doliczeniu wartości środków przyznanych w Konkursie Projekt osiągnie 100% wymaganego do realizacji Wsparcia finansowego – wówczas również dochodzi do Sukcesu Projektu.
5.3. W przypadku Sukcesu Projektu Wsparcie finansowe zgromadzone poprzez Serwis zostanie przelane na rachunek bankowy Lidera Projektu w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od końca Kampanii zakończonej Sukcesem Projektu.
 
5.4. W przypadku niezrealizowania, w wyznaczonym terminie Projektu, na realizację którego Liderowi przekazano Wsparcie finansowe, Lider ma obowiązek zwrócić każdemu z Użytkowników, którzy udzielili Wsparcia finansowego Projektowi kwotę, która została mu przekazana przez danego Użytkownika w ramach Wsparcia finansowego.

5.5. Jeśli Lider nie zwróci Użytkownikom przekazanego Wsparcia finansowego w sytuacji o której mowa w pkt. 5.4. powyżej, to Użytkownicy którzy udzielili takiego Wsparcia mogą dochodzić od Lidera jego zwrotu wraz z wszystkimi kosztami, które ponieśli w związku z niezrealizowaniem Projektu przez tego Lidera.

5.6. Jeśli Kampania zakończy się Sukcesem Projektu, a poprzez Serwis zebrano kwotę przekraczającą kwotę o której mowa w pkt. 3.7.8.1. Regulaminu, to nadwyżka jest zwracana Użytkownikom, którzy dokonali Wsparcia finansowego najpóźniej a tym samym spowodowali przekroczenie kwoty o której mowa w pkt. 3.7.8.1. Regulaminu.

5.7. W przypadku, gdy Wsparcie pracy, materiałów i know-how udzielone Projektowi obniży koszt realizacji Projektu poniżej zadeklarowanej przez Lidera kwoty, powstałą w ten sposób nadwyżkę Lider  zobowiązany jest spożytkować na realizację Projektu przy użyciu lepszych niż pierwotnie założono materiałów lub w większej skali bądź liczbie.

5.8. Celem uniknięcia wątpliwości zastrzega się, iż Fundacja nie jest stroną umów zawieranych na postawie Regulaminu pomiędzy Liderami Projektów a Użytkownikami. W związku z tym, wszelkie roszczenia wynikające z ww. umów, w szczególności o należyte wykonanie Projektu należy kierować do Liderów.

 
6. Warunki świadczenia Usługi drogą elektroniczną
 
6.1. Dla prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym Fundacji, system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
6.1.1. zapewniać dostęp do sieci Internet;
6.1.2. posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta;
6.1.3. przeglądarka internetowa musi mieć uruchomioną obsługę Java Script i cookies;
6.1.4. posiadać minimalną rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli, przy czym zalecana rozdzielczość ekranu to 1280x800 pikseli.
 
6.2. Zakazane jest, w ramach korzystania z Serwisu dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich, lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta). W szczególności zakazane jest:
6.2.1. propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;
6.2.2. zamieszczanie treści wulgarnych, lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;
6.2.3. zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownego upoważnienia;
6.2.4. dostarczanie szkodliwego oprogramowania;
6.2.5. zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, lub substancji psychoaktywnych, lub propagujących nadużywanie alkoholu;
6.2.6. działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej.
6.2.7. zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Fundacji lub osób trzecich;
6.2.8. zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających treści wskazane w pkt. 6.2.1. – 6.2.7.
 
6.3. Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do Serwisu jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, próby łamania zabezpieczeń i działalność o charakterze hakerskim jak również posiadanie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta.

6.4. Celem uczynienia zadość wymogom ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Fundacja niniejszym informuje, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by
osoby korzystające z Internetu zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie  antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały. 

6.5. Fundacja wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca ze Serwisu pliki „cookies”, tj. mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może
być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu Użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

6.6. Fundacja zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych usług regulaminów odrębnych od niniejszego.

 
7. Tryb postępowania reklamacyjnego
 
7.1. Użytkownicy mogą zgłaszać ewentualne nieprawidłowości lub reklamacje związane z którąkolwiek z funkcji Serwisu poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie:  http://aktywnimieszkancy.org/kontakt.html.

7.2. Reklamacja powinna zawierać:
7.2.1. oznaczenie osoby reklamującej, ze wskazaniem niezbędnych danych identyfikujących Konto Użytkownika, w tym adresu mailowego (nie należy przesyłać hasła);
7.2.2. oznaczenie funkcjonalności, której dotyczy reklamacja i wyczerpujące wskazanie na czym polega nieprawidłowość.
 
7.3. W przypadku braku wymaganych informacji, Fundacja wezwie reklamującego do ich uzupełnienia.

7.4. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Fundacja może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.

7.5. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni roboczych od otrzymania przez Fundację reklamacji zawierającej wszystkie niezbędne dane. O rozpatrzeniu reklamacji Fundacja niezwłocznie poinformuje reklamującego pocztą elektroniczną.

 
8. Polityka prywatności
 
8.1. Fundacja przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników. Fundacja respektując ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych Danych. W szczególności Fundacja zabezpiecza Dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Fundacja sprawuje permanentną kontrolę nad procesem przetwarzania Danych oraz limituje dostęp do Danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Serwisu. W ramach wdrożonej Polityki Bezpieczeństwa Danych
Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Fundacja informuje o następujących zasadach dotyczących ochrony Danych Użytkowników:
8.1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych przez Fundację jest Fundacja Nowe Technologie z siedzibą w Tarnowie przy ul. Słowackiego 12, 33-100 Tarnów, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000307391, posiadająca nr NIP: 8733171397, REGON: 120710533;
8.1.2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2014r., poz. 1182 z późn. zm.);
8.1.3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie zgody samych Użytkowników bądź na podstawie ustawowych upoważnień zezwalających na przetwarzanie danych w celu realizacji i rozliczenia usług świadczonych przez Fundację, jak też dla osiągnięcia innych prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Fundację i odbiorców danych, przy czym przetwarzanie nie
narusza praw i wolności Użytkowników.
8.1.4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych Fundacji jest dobrowolne, niemniej jednak podanie niektórych danych jest warunkiem zawarcia Umowy z Fundacją.
8.1.5. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
8.1.6. Fundacja nie przetwarza żadnych danych wrażliwych Użytkowników.
8.1.7. Użytkownicy mają prawo do:
8.1.7.1. poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych,
8.1.7.2. żądania usunięcia swoich danych osobowych,
8.1.7.3. zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych.
8.1.8. W powyższych celach Użytkownicy mogą skorzystać z właściwych zakładek dostępnych w ramach Serwisu, bądź przesłać stosowne żądanie na adres korespondencyjny Fundacji - ul. Mickiewicza 1/7a, 33-100 Tarnów.
8.1.9. Fundacja udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych Użytkowników przesyłanych droga elektroniczną:
8.1.9.1. Szyfrowane połączenia SSL między systemem teleinformatycznym Użytkownika i serwerami Serwisu.
8.1.9.2. System informatyczny administratora zabezpieczony hasłem.
8.1.10. Fundacja wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją Serwisem. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
8.1.11. Fundacja stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy plików "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo uniemożliwia korzystanie z Serwisu.

 
9. Wypowiedzenie umowy
 
9.1. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę z Fundacją bez podania przyczyn w trybie natychmiastowym w każdym czasie. Użytkownik wypowiada umowę poprzez samodzielne usunięcie Konta za pomocą opcji dostępnej w ramach takiego Konta albo przez zgłoszenie pisemnie Fundacji (na adres ul. Mickiewicza 1/7a, 33-100 Tarnów) żądania usunięcia Konta. W tym ostatnim wypadku rozwiązanie Umowy następuje po
upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni liczonych od dnia doręczenia Fundacji żądania.

9.2. Wypowiedzenie Umowy z Fundacją nie wpływa na ważności ani skuteczność umów zawartych przez Użytkownika poprzez Serwis z innymi Użytkownikami, w tym w szczególności umów dotyczących udzielenia Wsparcia lub realizacji Projektu.

9.3. Wypowiedzenie Umowy z Fundacją nie jest samoistnie powodem do zwrotu Wsparcia finansowego udzielonego przez Użytkownika Projektom. Wspierając Projekt Użytkownik zawiera również umowę z Liderem Projektu i dopiero rozwiązanie tej umowy uprawnia Fundację do zwrotu byłemu Użytkownikowi Wsparcia finansowego.

 
10. Nota prawna
 
10.1. Serwis został przygotowany na zlecenie Fundacji w ramach projektu pod nazwą: "Aktywni Mieszkańcy na rzecz kształtowania przestrzeni" współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

10.2. Zawartość i struktura Serwisu chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów (również Regulaminu), jak również ich fragmentów oraz zdjęć, grafik, rysunków, map, planów i filmów w przypadkach innych niż wyraźnie dopuszczonych przez ustawę bez zgody Fundacji jest zabronione.

 
11. Postanowienia końcowe
 
11.1. Świadczenie usług drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu podlega prawu Rzeczpospolitej Polskiej, jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na którego terytorium Fundacja ma siedzibę.

11.2. Zasada z ustępu poprzedzającego nie ma zastosowania do ochrony praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.), baz danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, ze zm.) oraz własności przemysłowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410). 

11.3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 18 sierpnia 2015 roku.